Logo
phone
Hotline: 02437327155
Hội thảo triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT
  17/07/2019
icon-zalo

Hội thảo "Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường".

 

Ngày 25 tháng 7 năm 2019 Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam  phối hợp với Cục KTAT&MTCN Bộ Công Thương và Vụ Pháp chế Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo "Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường" 

 - Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 7 năm 2019 

 -  Địa điểm: Hội trường tầng 2, toà nhà Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền Hoàn Kiếm Hà Nội

 -  Chủ trì Hội thảo: TS. Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam.  

 Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan  đến tham dự Hội thảo.

(1). Công văn mời; (2). Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo; (3). Dự thảo 1.8 ngày 11/6/2019 Thông tư qui định chi tiết thi hành một số điều của các Nghị định qui định chi tiết; (4).  Dự thảo 1.8 ngày 11/6/2019: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (5). Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; (6). nội dung Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định qui địnhchi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Phụ lục kèm theo  xin được xem chi tiết và tải về tại 6 tệp đính kèm sau đây:

1.  Công văn mời tham dự và Chương trình Hội thảo "Ttriển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ"

 2. Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo “Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019    sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường”.  

3. Dự thảo 1.8 ngày 11/6/2019: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường      

4. Dự thảo 1.8 ngày 11/6/2019: Phụ lục kèm theo thông tư Quy định chi tiết một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

5. Nội dung Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

6. Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ qui định về qui hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số chi tiết của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ qui định về quản lý chất thải và phế liệu (Kèm theo Nghị định số 40 /2019/NĐ-CP  ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ)

 

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt