Logo
phone
Hotline: 02437327155
Báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam về kết quả cuộc họp của Hội đồng Biên tập Tạp chí Công nghiệp Môi trường Việt Nam về kết quả hoạt động của Tạp chí Công nghiệp Môi t
  23/12/2019
icon-zalo

Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Công nghiệp Môi trường về kết quả hoạt động của Tạp chí trong thời gian từ 2018 đến 2019 và phương hướng hoạt động của Tạp chí Công nghiệp Môi trường từ 2019 đến quý III 2020

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2019, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Công nghiệp Môi trường về kết quả hoạt động của Tạp chí trong thời gian từ 2018 đến 2019 và phương hướng hoạt động của Tạp chí Công nghiệp Môi trường từ 2019 đến quý III 2020 do chủ tịch Đỗ Hữu Hào chủ trì. Các thành viên Ban Biên tập tham dự họp đã nghe Tổng Biên tập báo cáo hoạt động của Tạp chí Công nghiệp Môi trường (Báo cáo đến ngày 30/9/2019). Các Thành viên Ban Biên tập cũng đã thảo luận và nêu các ý kiến nhận xét về kết quả hoạt động cũng như đề xuất các phương hướng hoạt động của Tạp chí Công nghiệp Môi trường giai đoạn 2019 - 2020:

 

I.Kết quả hoạt động của tạp chí Công nghiệp môi trường

 

Khi mới thành lập, tạp chí gặp nhiều khó khăn như nhân sự lãnh đạo Tạp chí chưa hoàn thiện, cán bộ, nhân viên chưa đủ; các thiết bị phục vụ tổ chức, sản xuất tạp chí chưa được trang bị đáp ứng yêu cầu, tài chính phục vụ cho hoạt động ban đầu còn khó khăn... Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của Hiệp hội, với sự cố gắng của lãnh đạo tạp chí, phát huy trình độ, kinh nghiệp trong hoạt động báo chí, sự đoàn kết vượt qua mọi khó khăn của cán bộ, nhân viên nên Tạp chí đã tồn tại và phát triển.

 

1. Những thành quả đã đạt được

 

- Phát triển tạp chí công nghiệp môi trường

Tạp chí công nghiệp môi trường bao gồm: Tạp chí in Công nghiệp Môi trường (Giấy phép hoạt động Báo chí số 19/GP-BTTTT ngày 17/01/2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông) và tạp chí điện tử Công nghiệp môi trường (Giấy phép hoạt động Báo điện tử số 27/GP-BTTTT ngày 23/01/2019 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp và hiệu quả.

Hoàn thiện từng bước bộ máy lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn(trị sự, biên tập, kinh tế) và văn phòng tạp chí tại Đà Nẵng. Thành lập Hội đồng biên tập tạp chí. Cán bộ nhân viên có 21 người và đội ngũ cộng tác viên.

- Cơ sở vật chất

+ Trụ sở Tạp chí được bố trí tại toà nhà 655 Phạm Văn Đồng, đảm bảo không gian các phòng làm việc của lãnh đạo, biên tập, khu văn phòng và phòng họp... Các thiết bị đáp ứng quá trình tổ chức sản xuất của Tạp chí in và Tạp chí điện tử

+ Thiết lập được các nguồn thu cho tạp chí như quảng cáo, chuyên đề, tài trợ

- Nội dung tạp chí đã thực hiện theo tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí, từng bước thực hiện chức năng ngôn luận theo Điều lệ Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam

- Công tác đoàn thể xã hội

Các đảng viên của tạp chí đã phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phát triển đảng viên, đã kết nạp được hai đảng viên. Cán bộ, nhân viên Tạp chí là nòng cốt hoạt động của tổ chức công đoàn của các cơ quan trực thuộc Hiệp hội. Đã thành lập chi hội nhà báo Tạp chí Công nghiệp Môi trường

- Thực hiện chế độ, nghĩa vụ có liên quan . Nộp đúng, đủ các loại thuế, các loại hình bảo hiểm của cơ quan, người lao động. Đảm bảo đủ 100% lương cho cán bộ, nhân viên. Đời sống cán bộ, nhân viên và chế độ phúc lợi được quan tâm: Ngày lễ, tết, tổ chức tham quan nghỉ mát. 2. Một số tồn tại

- Nội dung các bài viết chưa thay đổi theo hướng tăng dần các bài nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ, các kết quả nghiên cứu thành công...; Phân tích về các hoạt động thành công của các doanh nghiệp về đổi mới quản lý, xử lý môi trường...

 

2 Những hạn chế cần khắc phục

 

Tuy nhiên  vẫn còn tồn tại một số tồn tại cần khắc phục để phát triển:

- Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin Công nghiệp môi trường.

- Chưa phát huy được vai trò của Hội đồng biên tập về các vấn đề lien quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí.

- Công tác phối hợp với các tổ chức, nhà khoa học... còn hạn chế.

- Thông tin xã hội, văn hoá còn có hiện tượng ra ngoài lĩnh vực công nghiệp môi

trường.

 

II. Hướng hoạt động giai đoạn quý 4 năm 2019 và năm 2020

 

Hoạt động của tạp chí giai đoạn 2019-2020 với mục tiêu thực hiện chức năng ngôn luận của Hiệp hội có uy tín, góp phần phát triển ngành công nghiệp môi trường; từng bước hướng tới vào danh mục các tạp chí được tính điểm để Hội đồng học hàm, học vị nhà nước công nhận đối với lĩnh vực khoa học công nghệ.

 

1. Phương hướng hoạt động của tạp chí in và tạp chí điện tử công nghiệp môi trường

 

. - Tạp chí in công nghiệp môi trường trọng tâm thông tin, giới thiệu các bài nghiên cứu chuyên sâu khoa học về các nghiên cứu mới, công nghiệp mới phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường trong nước và thế giới, xu hướng, phát triển công nghệ môi trường; các dự án chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường tiên tiến; các bài nghiên cứu, ứng dụng về phát triển kinh tế môi trường quản lý ngành, doanh nghiệp công nghiệp môi trường. (Các bài chuyên sâu có tóm tắt tiếng việt và tiếng anh) có nhận xét của phản biện).Mỗi số tạp chí có ít nhất 02 bài chuyên sâu.Thông tin giới thiệu các bài về hoạt động cung cấp công nghệ, thiết bị, dịch vụ, sản phẩm bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp ngành công nghiệp môi trường; các hoạt động, công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp các ngành kinh tế-kỹ thuật và xã hội. Các thông tin đăng tải trên tạp chí thực hiện theo tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động Báo chí số 19/GP-BTTTT ngày 17/01/2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông (không thông tin các vấn đề chính trị- xã hội không liên quan đến lĩnh vực môi trường).

- Các thông tin chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp môi trường trong nước và quốc tế (không đưa các thông tin trong lĩnh vực chính trị-xã hội không liên quan đến lĩnh vực công nghiệp môi trường).

Tạp chí điện tử có đường link tóm tắt các bài chuyên sâu của tạp chí in. Tạp chí điện tử thể hiện rõ có tính chuyên môn, có chất lượng, có độ chính xác và chú trọng đăng tải các thông tin tốt về bảo vệ môi trường tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

 

2. Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu thông tin với công nghiệp môi trường.

 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực bảo vệ môi trường, các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về ngành công nghiêp môi trường

Ban lãnh đạo tạp chí phối hợp với văn phòng Hiệp hội xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện trên cơ sở thông qua các hội viên của Hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước, các hội/ hiệp hội KHCN, ngành nghề, các tổ chức nghiên cứu, tư vấn... để thu nhập mà xử lý tài liệu.

 

3.Nâng cao vai trò của Hội đông biên tập: nâng cao năng lực về lĩnh vực công nghiệp môi trường, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho cán bộ, nhân viên tạp chí; kiện toàn tổ chức mạng lưới cộng tác viên.

 

- Nâng cao vai trò của Hội đồng biên tập

Các thành viên gửi bài viết chuyên sâu cho tạp chí in, các thông tin cho tạp chí, tham gia phản biện các bài viết chuyên sâu; hỗ trợ chuyên môn cho tạp chí. Thường xuyên và kịp thời góp ý cho tạp chí (Tạp chi cung cấp Tạp chí in Công nghiệp môi trường thường xuyên cho các thành viên ban biên tập; Tạp chí điện tử sử dụng tên miền: congnghiepmoitruong.vn)

 - Nâng cao năng lực lĩnh vực công nghiệp môi trường cho cán bộ, nhân viên tạp chí:

Tạp chí mời các nhà khoa học, quản lý về công nghiệp môi trường, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững trao đổi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, quản lý, khoa học và công nghệ... nhằm nâng cao, bổ sung kiến thức, phương thức xác định thông tin...và tạo mối quan hệ với các tổ chức, các chuyên gia với các phóng viên.

-Xây dựng các mục đích, quy định nội dung phối hợp với các cộng tác viên tạo mạng lưới cộng tác viên tin cậy, hợp tác lâu dài đồng thời tạo sự lan toả địa bàn và uy tín của tạp chí. Xây dựng mối liên kết với các cơ quan báo chí, xuất bản, tổ chức liên kết truyền thông với các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động tại Việt Nam và bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững...

 

4. Công tác tài chính

 

- Lấy thu bù chi

- Triển khai nhiệm vụ truyền thông lĩnh vực công nghiệp môi trường.

- Liên doanh hội thảo, tổ chức sự kiện...

- Tăng cường quảng cáo, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

- Tham gia các nhiệm vụ phát triển công nghiệp môi trường, tuyên truyền nâng cao năng lực để bảo vệ môi trường, phát triển tăng trưởng xanh, phát triển bền vững... từ ngân sách Nhà nước.

- Tìm kiến các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên kết toàn diện truyền thông về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, theo quy định của pháp luật. Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam, các thành viên hội đồng biên tập. Tạp chí công nghiệp môi trường đóng góp ý kiến về kết quả và phương hướng hoạt động tạp chí công nghiệp môi trường để lãnh đạo tạp chí Công nghiệp môi trường và vẫn phối hợp mọi phương án hoàn thiện và triển khai hoạt động tạp chí giai đoạn 2019-2020 nhằm Tạp chí thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của hiệp hội.

 Xem toàn văn Báo cáo về kết quả cuộc họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Công nghiệp Môi trường gửi cho các Uỷ viên Ban Thường vụ và Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí công nghiệp môi trường Việt Nam  tại đây

VEIA

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt