Logo
phone
Hotline: 02437327155
Một số kết quả thực hiện đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường việt nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025
  29/10/2014
icon-zalo

 

Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ  phê  duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009 và giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành thực hiện .

 

Mục tiêu chung của đề án là phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành công nghiệp có khả năng cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ sản phẩm môi trường phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường.

 

Đề án được phê duyệt với 05 dự án thành phần sau:

 

a) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 – Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương;

 

b) Hoàn thiện tổ chức, cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về ngành công nghiệp môi trường – Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương;

 

c) Nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ chức dịch vụ tư vấn môi trường – Cơ  quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 

d) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm phát triển ngành công nghiệp môi trường – Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 

đ) Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghệ môi trường – Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

 

Để chỉ đạo thực hiện Đề án, Bộ Công Thương đã thành lập Ban Điều hành Đề án với thành phần là đại diện của các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Tài chính. Sau hơn 4 năm thực hiện, tuy có nhiều khó khăn nhưng Đề án đã và đang được thực hiện và đã thu được một số kết quả nhất định.

 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009 và Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong giai đoạn tới hoạt động nghiên cứu, phát triển ngành công nghiệp môi trường cần tập trung vào các lĩnh vực: xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, tái chế chất thải.

 

Nhìn chung, sau 4 năm thực hiện ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đã được hình thành và đang có những bước đi phát triển ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của đất nước. Nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ môi trường, sản xuất thiết bị, vật liệu xử lý môi trường được hình thành và đang phát triển. Tuy nhiên, với yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ tạo ra nhu cầu về công nghệ, thiết bị, dịch vụ môi trường ngày càng gia tăng đòi hỏi ngành công nghiệp môi trường của Việt Nam cần được phát triển nhanh và toàn diện hơn.

 

TS. Nguyễn Huy Hoàn - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

 

Xem toàn bộ nội dung tại đây

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt