Logo
phone
Hotline: 02437327155
Chi tiết dịch vụ phân tích và quan trắc môi trường
  07/01/2023
icon-zalo
Trung tâm Môi trường Công nghiệp có đầy đủ máy móc, thiết bị lấy mẫu, phân tích + Chứng nhận VILAS cho phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia Số Vilas 246.


Ngoài ra Trung tâm cung cấp dịch vụ đo khí độc, khí thải công nghiệp trực tiếp từ lò cao hay lò gạch, lò hơi với thiết bị quan trắc khí thải hiện đại của Anh (LanCom) – Trung tâm hiện đang quan trắc cho các nhà máy và khu công nghiệp miền Bắc

Chi tiết các dịch vụ quan trắc và phân tích

Các dịch vụ liên quan tới quan trắc và phân tích chất lượng nước, nước ngầm, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và nước sinh hoạt:

Các chỉ tiêu phân tích đặc trưng
pH, nhiệt độ, màu, mùi,…                                                  E.coli
Độ đục, Độ cứng                                                                 Coliform tổng số
BOD5­, COD, DO, TOC, TSS                                              Fecal coliform
Hàm lượng kim loại nặng                                                  Samonella
Hàm lượng các chất vô cơ: S2-, F, NO3-, NH4+           Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Hàm lượng các chất hữu cơ: phenol, chất hoạt động bề mặt, tổng các bon hữu cơ…      
Hàm lượng dầu,mỡ động thực vật      

Quan trắc và phân tích đất

Các chỉ tiêu phân tích đặc trưng
1, Độ mùn tổng số                                    
2, Độ ẩm                                                     
3, Khối lượng riêng                                  
4, Tỷ trọng                                              
5, Hàm lượng dung trọng                        
6, Hàm lượng độ xốp                                
7, Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật         
8, Hàm lượng kim loại nặng
9, Hàm lượng các chất vô cơ
10, Hàm lượng các chất hữu cơ: độ mùn, tổng cácbon hữu cơ
11, E.coli
12, Coliform tổng số
13, Fecal coliform
14, Samonella

Quan trắc và phân tích không khí

Các chỉ tiêu phân tích đặc trưng
1, Tốc độ gió, hướng gió, áp suất…        
2, Độ ồn                                                         
3, Bụi tổng số                                               
4,PM10, PM2.5                                             
5, Hàm lượng các chất hữu cơ bay hơi (VOCs)      
6, Hàm lượng các chất hữu cơ
7, Hàm lượng kim loại nặng
8, Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
9, Hơi axít

10, Hàm lượng CO, CO2, NOx­, SO2, H2S, BTX,…

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt