Logo
phone
Hotline: 02437327155
Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
  02/07/2018
icon-zalo

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Quyết định yêu cầu tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nhiệp  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 


 

Cùng với đó là tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tập huấn các quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho các đối tượng nộp phí.
Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động thường xuyên, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp cho từng đối tượng.
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các đối tượng nộp phí theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các quy định khác tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Xác định lưu lượng xả thải, nồng độ các chất ô nhiễm phải tính phí bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất; thực hiện rà soát, điều chỉnh phân loại, cập nhật đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi.
Nghiên cứu tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp các đối tượng nộp phí.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Mục đích của Quyết định là đảm bảo yêu cầu thu đúng, thu đủ các đối tượng xả thải trên địa bàn thành phố theo quy định, khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, tái sử dụng nước đã qua xử lý, hạn chế xả thải và hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường, tạo sự công bằng, bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ nộp phí của các cơ sở xả thải.
Xem chi tiết Quyết định tại đây:

 

Theo moitruong

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt