Logo
phone
Hotline: 02437327155
Bộ TN&MT: Ban hành Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  27/02/2014
icon-zalo

Ngày 25/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Bộ ban hành kèm theo Thông tư này 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường gồm: (1) QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; (2) QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; (3) QCVN 51:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép; (4) QCVN 52:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép.

Theo đó, QCVN 05:2013/BTNMT quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh (đơn vị µg/m3) các thông số SO2, CO, NO2, O3, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, Bụi PM2,5, Pb lần lượt là: 350, 30.000, 200, 200, 300, không quy định (KQĐ), KQĐ, KQĐ. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 26/2009/TT-BTNMT ngày 17/10/2009.

Đối với QCVN 50:2013/BTNMT quy định ngưỡng nguy hại của các thông số (trừ các thông số phóng xạ) trong bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, xử lý nước cấp, làm cơ sở để phân tích và quản lý bùn thải. Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước, có tên tương ứng trong Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Nguồn tin:Linh Hương (VEA
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt