Quyết định 1032/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2012

 • Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1032 ngày 11/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  ​Theo đó, Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác định việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

  Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

  Thủ tục hành chính cấp huyện gồm xác định đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  QD 1032BTNMT 11.7.2012.pdf
 • Trở lại
 • Các bài viết liên quan

 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo