Quyết định thành lập Câu lạc bộ Kinh tế tuần hoàn trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam.

 • Quyết định thành lập Câu lạc bộ Kinh tế tuần hoàn trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam.

  Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đã ra Quyết định số 06/QĐ – CNMT do ông Đỗ Hữu Hào Chủ tịch Hiệp hội ký ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc thành lập Câu lạc bộ Kinh tế tuần hoàn trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam. Quyết định số 06/QĐ – CNMT  dựa trên các căn cứ: Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam; Điều lệ Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam (phê duyệt tại Quyết định số 1297/QĐ-BNV ngày 29/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Ý kiến của các thành viên Ban thường vụ Hiệp hội về việc thành lập Câu lạc bộ Kinh tế tuần hoàn trực thuộc Hiệp hội và xét đề nghị của Giám đốc điều hành Văn phòng Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam.

  Quyết định thành lập gồm 5 Điều:

  Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Kinh tế tuần hoàn (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam. - Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ciurlar Economy ClubThe Circulatory my - Tên tắt bằng tiếng Anh:CEC

   Điều 2. Câu lạc bộ có trụ sở chính tại Hà Nội và có Văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật. Câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (sau đây gọi tắt là Ban chủ nhiệm).

  Điều 3. Câu lạc bộ có chức năng, nhiệm vụ chính như sau: (i). Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện triển khai các hoạt động liên quan đến Kinh tế tuần hoàn. (ii) Tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo… về các hoạt động liên quan đến Kinh tế tuần hoàn. (iii) Thực hiện các các hoạt động quốc tế về kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. (iv) Tổ chức và tham gia các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập hệ thống quản lý và triển khai các biện pháp thực hiện kinh tế tuần hoàn. (v) Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệp hội giao khi cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu cầu Hiệp hội thực hiện. (vi). Báo cáo định kỳ hoạt động của Câu lạc bộ với Ban chấp hành Hiệp hội và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Điều 5. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ và Giám đốc điều hành Văn phòng Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Tham khảo toàn bộ văn bản tại đây

  VEIA

 • Trở lại
 • Các bài viết liên quan

 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo