Nghị định 22/2012/NĐ-CP Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 •                    CHÍNH PHỦ                     
  ——
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————


  Số: 22/2012/NĐ-CP
  Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

   

  NGHỊ ĐỊNH

  QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản,

  Chương 1.

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị định này quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

  Các quy định khác có liên quan trong quá trình đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

  Điều 2. Giải thích từ ngữ


  Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là hình thức bán quyền khai thác khoáng sản công khai theo phương thức trả giá tăng cao theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này.

  2. Người tham gia đấu giá là người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này.

  3. Bảo lãnh dự đấu giá là cam kết của tổ chức tín dụng bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

  Nghị định 22/2012/NĐ-CP ban hành ngày 26/3/2012, Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

  Nghị định này quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

  Nghị định này gồm 4 chương, 27 điều.

  Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2012

  Xem chi tiết tại đây
 • Trở lại
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo