<%if (Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"oo")>0 or Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"ing")>0) then%><%end if%>
 • Phương hướng hoạt động
 • PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
  1.    Tập hợp, đoàn kết hội viên
  2.     Hoạt động thường xuyên, không vì mục đích lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.
  3.    Tạo điều kiện cho các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động góp phần phát triển công nghiệp môi trường Việt Nam.
  4.    Xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường phát triển bền vững của đất nước.
  5.    Tự nguyện, tự quản.
  6.    Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
  7.    Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
  8.    Không vì mục đích lợi nhuận.
  9.    Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
  Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

                                                                                                                    (Trích Điều lệ Hiệp hội CNMTVN)
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo