<%if (Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"oo")>0 or Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"ing")>0) then%><%end if%>
 • Vai trò - Nhiệm vụ
 • VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
      VAI TRÒ:
         Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vì mục đích lợi nhuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo điều kiện cho các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động góp phần phát triển công nghiệp môi trường Việt Nam; xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường phát triển bền vững của đất nước.
     NHIỆM VỤ:
      1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội và tham gia các hoạt động khác phù hợp với mục đích của Hiệp hội.
      2. Tham gia các hoạt động thuộc ngành công nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật, tham dự các hội nghị, đàm phán về phát triển ngành công nghiệp môi trường phù hợp với quy định của Nhà nước.
      3. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa các hội viên với cơ quan nhà nước, với các tổ chức hữu quan khác trong và ngoài nước để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến các hội viên và môi trường kinh doanh theo quy định của pháp luật.
      4. Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá và nâng cao uy tín của hội viên; thúc đẩy các dịch vụ phát triển kinh doanh; hỗ trợ hội viên phát triển quan hệ kinh doanh và đầu tư trong và ngoài nước thông qua các biện pháp như: Giới thiệu bạn hàng, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, quảng cáo và các hoạt động xúc tiến khác.
      5. Liên kết với các hiệp hội nghề nghiệp, hợp tác với các cơ quan hữu quan của Việt Nam ở nước ngoài, tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của các tổ chức khu vực và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và mục đích của Hiệp hội.
      6. Tiến hành các hoạt động nhằm thu hút hỗ trợ quốc tế thông qua các chương trình, dự án kêu gọi đầu tư, thúc đẩy liên doanh, liên kết giữa Hiệp hội, hội viên với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho các hội viên tham quan, học tập, trao đổi đối tác kinh doanh và đầu tư ở nước ngoài.
      7. Tham dự và khuyến khích các hội viên tham gia các hội nghị quốc tế về công nghiệp môi trường, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.
      8. Giúp hội viên trong việc thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định về sở hữu trí tuệ, trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp.
      9. Quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp môi trường chưa phải là hội viên Hiệp hội.
      10. Thông tin, tuyên truyền sự phát triển của ngành và hoạt động của Hiệp hội ở trong và ngoài nước nhằm tranh thủ sự ủng hộ và hợp tác của xã hội đối với ngành công nghiệp môi trường và Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
      11. Xuất bản các ấn phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật.
      12. Tổ chức và thành lập các chi hội, các tổ chức sản xuất, kinh doanh tư vấn, đào tạo, khoa học công nghệ và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Hiệp hội được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.
      13. Thực hiện nghĩa vụ của Hiệp hội theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
      14. Thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan nhà nước giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
      15.  Làm đầu mối phối hợp liên kết giữa các hội viên, thúc đẩy liên doanh, liên kết cùng có lợi; Hiệp hội hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, tăng cường khả năng phát triển.
      16. Hỗ trợ hội viên trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả các công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra ở trong nước, kinh nghiệm quản lý; xúc tiến thương mại; nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
      17. Đào tạo, nâng cao năng lực bằng các hình thức thích hợp để phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nhân nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cung cấp các thông tin về khoa học công nghệ, thị trường đầu tư, các kinh nghiệm sáng kiến của các tổ chức trong nước và thế giới. Hiệp hội tập hợp thông tin, xử lý thông tin, dự báo nhu cầu, khả năng sản xuất, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, công nghệ, sản phẩm về bảo vệ môi trường cung cấp cho các hội viên.
      18. Tư vấn, phản biện các vấn đề về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.
      19. Tập hợp, nghiên cứu các kiến nghị của các hội viên để tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan đến sự phát triển ngành công nghiệp môi trường và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.
      20. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

                                                                                                         (Trích Điều lệ Hiệp hội CNMTVN)
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo