<%if (Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"oo")>0 or Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"ing")>0) then%><%end if%>
 • Quyền lợi nghĩa vụ
 • QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN
  I. QUYỀN LỢI:
            Hội viên chính thức:
  a) Bình đẳng và hưởng mọi ưu đãi, quyền và lợi ích do Hiệp hội mang lại; thông qua Hiệp hội kiến nghị đến các cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách và các vấn đề khác có liên quan đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp và sự phát triển của từng hội viên và của toàn ngành công nghiệp môi trường. Đề xuất, góp ý, mở rộng và tăng cường hoạt động của Hiệp hội;
  b) Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Được yêu cầu Hiệp hội hoà giải những tranh chấp, bất đồng giữa các hội viên, giữa hội viên với các tổ chức khác. Được Hiệp hội giúp đỡ khi có rủi ro trong sản xuất, kinh doanh;
  c) Được Hiệp hội tạo điều kiện tham gia các hội thảo, hội nghị, các chương trình, dự án, tham gia thảo luận, ký kết các hợp đồng kinh tế về đầu tư, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước; được sử dụng các thông tin kinh tế, kỹ thuật của Hiệp hội;
  d) Được tham gia các hoạt động của Hiệp hội, giám sát, chất vấn các hoạt động của Hiệp hội và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của hội viên. Được tham gia biểu quyết các nghị quyết của Hiệp hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội;
  đ) Được ra khỏi Hiệp hội khi có nguyện vọng.
  II. NGHĨA VỤ:
  1. Chấp hành pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hiệp hội. Thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Hội nghị toàn thể, nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.
  2. Thực hiện các công tác Hiệp hội giao. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội ngày càng lớn mạnh.
  3. Tham gia các hoạt động, sinh hoạt thường kỳ và đột xuất của Hiệp hội.
  4. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định.

                                                                                                         (Trích Điều lệ Hiệp hội CNMTVN)
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo