<%if (Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"oo")>0 or Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"ing")>0) then%><%end if%>
 • Thủ tục gia nhập
 • THỂ THỨC GIA NHẬP HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

  1-    Tiêu chuẩn Hội viên:
  Các tổ chức, công dân đáp ứng tiêu chuẩn Hội viên và có đủ điều kiện tại Điều 8 của Điều lệ Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê quyệt (Quyết định số 1297/QĐ-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2011).
  Tiêu chuẩn Hội viên gồm:
  1.1.    Hội viên chính thức:
      Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ thuộc ngành công nghiệp môi trường có tư cách pháp nhân và công dân Việt Nam họat động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, có đơn xin gia nhập để trở thành Hội viên của Hiệp hội.
  1.2.    Hội viên liên kết:
      Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện, có đơn xin gia nhập thì được Hiệp hội xem xét công nhận là Hội viên liên kết.
  1.3.    Hội viên danh dự:
      Các cá nhân, tổ chức pháp nhân trong và ngoài nước có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Ngành Công nghiệp Môi trường Việt Nam, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội.
      Hội viên đăng ký ban đầu tham gia Hiệp hội được công nhận là Hội viên của Hiệp hội từ ngày công bố Quyết định thành lập Hiệp hội. Các Hội viên khác được công nhận từ ngày ký Quyết định kết nạp.
      Đối với các Hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức pháp nhân, thủ trưởng đương nhiệm (hoặc là người được uỷ quyền bằng văn bản) của đơn vị là người đại diện đương nhiên của Hội viên trong Hiệp hội.
  2-    Quyết định kết nạp:
  -    Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp Hội viên mới.
  -    Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam ban hành Quyết định kết nạp Hội viên mới.
  3-    Thời gian kết nạp:
  Không quá 15 ngày sau khi Văn phòng Hiệp hội nhận được đơn xin gia nhập để trở thành Hội viên của Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam.
  4-    Mẫu đơn xin gia nhập Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam:
  Xem mẫu đính kèm (Phụ lục 1 và 2).
  - Phụ lục 1: Đối với cá nhân muốn gia nhập Hiệp hội
  - Phụ lục 2: Đối với tổ chức muốn gia nhập Hiệp hội

                                                                                                    (Trích Thể thức gia nhập Hiệp hội)
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo