<%if (Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"oo")>0 or Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"ing")>0) then%><%end if%>
 • Giới thiệu chung
 • Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thành lập từ 23/4/ 2011 chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương  với mong muốn xây dựng và góp phần phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, có khả năng giải quyết hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên. Hiệp hội có vai trò là đầu mối kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức, chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới ngành công nghiệp môi trường như:
  a) Tổ chức, cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật.
   b) Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển.
   c) Tuyên truyền và phản biện xã hội.
   d) Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao vào ứng dụng công nghệ (thu gom, xử lý phế thải rắn, nước thải…)
   e) Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường và các hoạt động chế tạo thiết bị, cung cấp sản phẩm (hóa chất, hóa phẩm) và dịch vụ bảo vệ môi trường.
   f) Tư vấn sử dụng hiệu quả tài nguyên trong sản xuất công nghiệp.

  ( Trích Điều lệ Hiệp hội CNMTVN)

  Quyết định thành lập Hiệp hội


  Quyết định phê duyệt điều lệ Hiệp hội

  Điều lệ Hiệp hội

                                                                                                             
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo